NASIHAT Section

NAME

PDF

AUDIO

NAME

PDF

AUDIO

AE BHAI KHAUF KHUDA NO
ALHAMDOLILLAH SHUKRAANU KARJO
ALLAH TAALA NU HAMD TU KARJE
ANKH THI TANHA NA KAI AE DOSTO
ANKHO TU KHOL BARI NI KUDRAT NA WAASTE
ASGER MOHAMMED NE ILM NO AN DO
AZIZO SUNO DIL NA KANO NE DHALO
BIRAADAR TU NASIHAT SUN
CHALO AE PIYARA AZIZO CHALO
CHINT DAI NE
DIL SI HASAD NE NIKAAL
EK PAL TU MAT KHUDA NE AE BANDA WISAR JE
GAR CHAHE TU AE MUMIN UQBA NI SAADAT NE
GAR MARA JISM NI AA KHALO
GUM MA HUSAIN NA ROJE BIRADAR SALAAM
ILM NA MOTI JARO
JEH KOI BASHAR NI AANKH
JEH KOI KHUDA NA NAAM NI MALA JAPA KARE
KAHA TALAK YAARON SHIKAYAT
SAAD GURU FARMAWI GAYA TE
SADA RAKH SANTOK
SAI SARIJAN EHWO CHHE SURTA
SU AJAB KHALIQ NI QUDRAT CHE
JE HADESA NAMUD THAYA CHE JAHAAN THI
ROJO BIRADAR HUSAIN NE ROJO
WAAT CHE FAIDAH DAAR
MAT BHUL JE JIGAR THI MOHAMAAD NI AL NE
JE GAI TE GAI HAWE BAQI UMAR MA
MOTI JAWAHERO THI
MURSHID CHE LOGO KHUDA NA BARABAR
YA HUSAIN PAR HAME QURBAAN CHE
GINAU CHU GHANO AAQIL
TAMANNA JE BASHAR NI
TU SIBTE MUSTAFA PAR RO